Homandberg Family

Genealogi

Andre verdenskrig

Tidsrom: 1939–1945

Den andre verdenskrig brøt ut i september 1939. Norge erklærte seg nøytralt, men 9. april 1940 angrep tyske tropper landet. Det dannet opptakten til fem års tysk okkupasjon.

Samme dag som tyskerne angrep Norge, forsøkte lederen for Nasjonal SamlingVidkun Quisling, å gjennomføre et statskupp. Kong Haakon og den norske regjeringen nektet å overgi seg og flyktet til Elverum.

Tyskerne sikret seg i løpet av tre uker kontroll over Sør-Norge, men kampene ved Narvik raste helt til de norske styrkene kapitulerte 10. juni. Tre dager før hadde konge og regjering dratt til London, der de etablerte en norsk eksilregjering.

Quislings kuppforsøk 9. april mislyktes, og etter 15. april ble Administrasjonsrådet opprettet etter initiativ blant annet av det gamle Høyesterett. Rådet besto av en gruppe fremtredende ikke-nazistiske nordmenn og skulle fungere som et slags forretningsministerium. Tyskerne godtok det til å begynne med, men Hitler var misfornøyd med denne ordningen og sendte i juni Rikskommisær Josef Terboven for å overta det øverste ansvar i Norge. Terboven oppløste Administrasjonsrådet og utnevnte en ny regjering (riksrådet). NS fikk de fleste statsrådpostene, men alle var underlagt Terboven.

Det tyske nærværet i Norge hvilte på to pilarer, i tillegg til Terboven og hans Rikskommissariat. For det første ble eliteorganisasjonen SS og politiet knyttet sammen til et sikkerhetsapparat og domstol, som dømte nordmenn til døden. Høsten 1942 ble 772 jøder arrestert og sendt til Tyskland, bare noen få kom tilbake. For det andre tok det tyske militære, Wehrmacht, seg av militære oppgaver og bygde festningsanlegg og utvidet jernbanenettet i Norge. Mye av dette arbeidet ble utført under umenneskelige forhold av utenlandske krigsfanger, særlig fra Sovjetunionen. Det norske næringslivet gikk for fullt, og mange nordmenn tjente godt i tysk tjeneste, selv om de var underlagt en ren kommandoøkonomi.

1 februar 1942 ble Quisling statsminister i en ren NS-regjering, som ble sittende krigen ut. Partiet bygde på førerprinsippet og ville styre landet gjennom korporasjoner i arbeids- og kulturlivet. At et innenlandsk naziparti fikk styre et okkupert land, var særegent for Norge. NS gjorde nokså mislykkede framstøt for å oppnå tilslutning i den norske befolkningen. Medlemstallet var på sitt høyeste høsten 1943 med 43 000 medlemmer.

Etter hvert vokste det fram en mer koordinert og slagkraftig motstandsbevegelse i Norge. Den sivile delen bestod av protestaksjoner mot NS-regimets nazifiseringsforsøk fra 1941 av. Den militære delen ble kalt «Milorg». Den drev med sabotasjeaksjoner, og planla da det tyske nederlaget mot slutten av krigen syntes uunngåelig hvordan det frigjorte Norge skulle overtas og styres. Også etterretningsorganisasjoner og Norges Kommunistiske Parti var del av motstandsbevegelsen.

I oktober 1944 rykket sovjetiske tropper inn i Øst-Finnmark. Store deler av Finnmark og Nord-Troms ble rasert av tyskerne før de trakk seg tilbake, mens mesteparten av befolkningen ble tvangsevakuert sørover. Natten mellom 8. og 9. mai overgav tyskerne i Norge seg. Hjemmefrontens ledelse overtok styringen av Norge, og da kong Haakon kom tilbake til landet i juni, ble det utnevnt en samlingsregjering. Gjennom landssvikoppgjøret ble 46 000 mennesker idømt straff. 25 ble henrettet.

Krigshistorien er den mest kontroversielle delen av norsk historie. Spørsmål som Nygaardsvolds-regjeringens opptreden, kommunistenes bidrag og behandlingen av jødene og norske jenter med tysk kjæreste, har vært sterkt omdiskutert, likeså den store nasjonale grunnfortellingen om at så godt som alle nordmenn stod på «rett» side under krigen.

Les fordypningsartikkel:

 

Updated: 20. juli 2017 — 13:05

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube