Homandberg Family

Genealogi

Mellomalderen

Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den perioden i Europashistorie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra ca. 500 til ca. 1500 evt. til middelalderen.

De enkelte periodene

Det er vanlig å dele middelalderen inn i tre avsnitt:

  • tidlig middelalder til rundt 1050
  • høymiddelalderen til rundt 1300
  • senmiddelalderen til rundt 1500.

Tidlig middelalder

Den tidlige middelalder kjennetegnes ved økonomisk nedgang. Jordbruk og selvforsyningshushold dominerte. Andre stikkord er folkevandringer og uro, helt fra 400-tallet og frem til vikingtoktene tok slutt på 1000-tallet.

Et tredje kjennetegn er kulturell stagnasjon; tiden fra ca. 850 til ca. 1000 betegnes gjerne som de mørke århundrer. Men tiden er også preget av de første ansatsene til germanske statsdannelser i Europa, det nye europeiske keiserdømmet, føydalismensfremvekst og kristningen av de germanske folkene.

Høymiddelalderen

Høymiddelalderen faller sammen med pavekirkensglansperiode og kampen mellom verdslig og geistlig makt, korstogene og europeisk ekspansjon, vekst i handel og byutvikling og fremveksten av et fastere statssystem i Europa.

Senmiddelalderen

Senmiddelalderen betraktes igjen som en oppløsningstid med en katastrofal befolkningsreduksjon og nedgang i handel og jordbruk. Først og fremst var det en økonomisk krise for de jordeiende gruppene i samfunnet. Krisen sanerte også de føydale institusjonene i Vest-Europa og bante veien for moderne kapitalisme.

Videre gikk mange av høymiddelalderens statsdannelser i oppløsning, mens nye ble skapt. Noen vil i dette se ansatsene til de moderne europeiske nasjonalstater, mens andre vil legge vekten på fremveksten av multinasjonale statsdannelser og territorialstater, slik som for eksempel fyrstestatene i Tyskland og Italia, konglomeratstaten Burgund eller unionene i Norden og mellom Polen og Litauen.

Middelalderen som begrep

Begrepet middelalderen oppstod på 1400-tallet som et slagord, og det uttrykte de italienske renessansehumanistenes manglende respekt for den foregående tidens kunst og litteratur. I stedet søkte man tilbake til antikken, mens mellomperioden ble en uinteressant parentes. Som historisk periodebetegnelse ble middelalderen sannsynligvis første gang tatt i bruk av tyskeren Christoph Cellarius (1638–1707).

Opplysningstidens forfattere kom til å forene begrepet med en rekke negative trekk og utvidet således renessansehumanistenes bruk av ordet til å omfatte en hel periode. For opplysningstidens menn ble middelalderen en mørk og barbarisk tid, dominert av kirke og religion; slik anvendes begrepet populært fortsatt. Spesielt i de områder som ble omfattet av den reformerte kirke, ble middelalderen oppfattet som preget av paveveldet og munkevesenet.

Innen historieforskningen er denne oppfatningen for lengst forlatt til fordel for en mer positiv vurdering av perioden. En slik oppvurdering kom allerede med nasjonalismen og romantikken på 1800-tallet, og er senere forsterket av moderne samfunnshistorisk forskning, som betrakter middelalderen som grunnleggingstiden for det moderne Europa. Blant annet ble det pekt på middelalderens betydning for byutviklingen i Europa. Historikeren Johan Schreiner kalte sin middelalderhistorie (1953) for Tusen års grotid.

Kronologi

Det er stor uenighet om hvor overgangen mellom de forskjellige periodene skal legges. Dette henger sammen med at enkelte historikere har villet legge vekten på politiske forhold, andre på økonomiske og sosiale og atter andre på kulturelle. Dateringen for overgangen mellom antikken og middelalderen varierer således fra 200 til 800 evt. Av praktisk-pedagogiske hensyn er det i dag vanlig å sette skillet til rundt 500, da germanerne hadde etablert nye statsdannelser på vestromersk område (det vestromerske riket falt i 476).

Men uansett hvor man måtte ønske å sette skillet, er det viktig å være klar over at det ikke er mulig å datere overgangen nøyaktig, men at det snarere er tale om en langvarig prosess med en sterk grad av kontinuitet.

Likeledes er det umulig å trekke et klart skille mellom middelalderen og moderne tid. Dateringen har her variert fra midten av 1200-tallet til midten av 1500-tallet. Vanligst er det å se 1300–1400-tallet som en overgangsperiode, og så regne moderne tid fra om lag 1500.

Updated: 20. juli 2017 — 12:49

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube