Homandberg Family

Genealogi

Under dansk styre

Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i 1537 og slutter med selvstendigheten i 1814.

Vanlig kronologisk inndeling er:

  • Lydriketiden (1537-1660)
  • Eneveldet (1660-1814)

Bakgrunnen for norsk underordning under Danmark lå i den nordiske unionen fra 1397; Kalmarunionen. Her hadde Danmark blitt den dominerende parten. På begynnelsen av 1500-tallet løsrev Sverige seg permanent fra denne unionen, mens de norske politiske elitene ikke var i stand til å gjøre det samme.

I 1536 avtalte kongen og den danske adelen i fellesskap at Norge skulle bli et lydrike under Danmark. Dette ble gjennomført med militær makt året etter. Dette medførte også at den katolske kirkeorganisasjonen ble avskaffet og reformasjonen innført etter kongelig initiativ. I 1660 innførte Frederik 3enevelde i Danmark-Norge. Etter dette lå i prinsippet all makt over Danmark-Norge hos den dansk-norske kongen i København.

1814 ble Norge selvstendig fra Danmark. Kong Frederik 6. måtte da avstå Norge til Sverige fordi Danmark-Norge var på den tapende siden under Napoleonskrigene. Avståelsen kom som en følge av betingelsene i Kieltraktaten, en fredsavtale mellom kongen i København og den svenske kronprinsen, Karl Johan, undertegnet i januar 1814.

Økonomisk og demografisk var perioden en vekstperiode, med rask befolkningsøkning fra slutten av 1500-tallet og  økt økonomisk aktivitet og internasjonalisering som kjennetegn.

Se også: Norges historie

Lydriketiden (1537–1660)

Innenfor Kalmarunionen hadde alle de tre rikene sine egne riksråd, det vil si forsamlinger av aristokrati og geistlige kongen styrte i samforstand med. De tre rikene hadde også formell status som selvstendige riker under felles konge. Men på riksmøtet i København 1536 måtte Christian 3 i den såkalte «Norgesparagrafen» i sin håndfestning love den danske adelen at Norge skulle opphøre å være selvstendig rike, men for fremtiden være underordnet Danmarks krone på linje med de danske landskap.

Den såkalte lydriketiden (1537–1660) kom likevel ikke til å bety en fullstendig innlemmelse av Norge under Danmark, men den tidligere forholdsvis frie stilling i unionen ble sterkt begrenset. Dette skyldtes at det norske riksrådet ikke lenger ble innkalt og døde hen, og at den norske kirkeprovinsen ble avskaffet ved reformasjonen – det vil si overgangen fra katolisisme til protestantisme i mange europeiske land på 1500-tallet.

Dette skjedde ved Christian 3 s militære aksjoner i Norge våren 1537, da den siste katolske erkebiskopen Olav Engelbrektsson flyktet fra landet, og de andre biskopene ble avsatt. Riksrådet og kirken hadde i senmiddelalderen fremmet norske interesser, dels uavhengig av og i opposisjon til kongemakten.

Eneveldet (1660–1814)

Fram til 1660 styrte kongemakten i Danmark sammen med riksrådet, bestående av representanter for den danske adelen. Men krigene med Sverige førte rikene ut i en omfattende økonomisk og politisk krise i 1660. For å finne løsninger på krisen kalte kongen sammen et nasjonalt stendermøte høsten 1660 som han skulle rådføre seg med. Store deler av forsamlingen kom kongen i møte i ønsket om økt skattlegging for å redde rikenes finanser. Adelen var imidlertid ikke villig til å bidra med skatter, det stred mot deres privilegium om skattefrihet. Dette skapte en fastlåst situasjon, og ga kongen mulighet for å gjennomføre et regelrett kupp der adelen ble politisk umyndiggjort.

Representanter for Danmarks stender hyllet Frederik 3 som arvekonge høsten 1660 og overlot til ham å gi rikene en ny forfatning. Året etter fortok en stenderforsamling i Norge den samme hyllingen. Bakgrunnen var krisesituasjonen rikene hadde vært utsatt for under krigene 1657-60, og rikenes ødelagte finanser etter krigene. Den danske adelens maktstilling ble dermed svekket og grunnlaget lagt for den eneveldige kongemakten som skulle prege resten av unionstiden med Danmark.

Updated: 20. juli 2017 — 12:54

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube