Homandberg Family

Genealogi

Union med Sverige

I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige.

Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.

Bakgrunnen for at kongen måtte avstå Norge til Sverige, var at Danmark-Norge hadde kommet med på den tapende side under Napoleonskrigene. Avståelsen kom som en følge av betingelsene i Kieltraktaten, en fredsavtale mellom kongen i København og den svenske kronprinsen, Karl Johan, undertegnet i januar 1814. Ingen hadde spurt nordmennene hva de ønsket.

Kieltraktaten førte til opprør i Norge. Den dansk-norske kongens stattholder i Norge, prins Christian Frederik, innkalte representanter for den norske eliten til stormannsmøte på Eidsvoll den 16. februar 1814. Her ble man enige om å avvise fredsavtalen og innkalle en grunnlovgivende forsamling med bred representasjon (se Riksforsamlingen). Etter tidens målestokk ble Grunnloven meget demokratisk. Allerede 17. mai kunne den undertegnes og Christian Frederik velges til norsk konge. Grunnloven ble datert og undertegnet av Riksforsamlingens president og visepresident 17. mai. De andre representanter i Riksforsamlingen undertegnet dagen etter. I noen måneder var Norge en helt selvstendig stat med egen konge.

Karl Johan hadde vært med å nedkjempe Napoleon på kontinentet. Sommeren 1814 kom han hjem fra Europa med den svenske hæren, og 26. juli gikk han til angrep på Norge. Krigen ble kort. 14. august ble en ny fredsavtale, Mossekonvensjonen − denne gang mellom Karl Johan og Stortinget − undertegnet.

Med denne avtalen ble Norge tvunget inn i union med Sverige, og kong Christian Frederik måtte forlate landet. Men betingelsene for Norge var helt andre enn i den dansk-norske helstat. Norge fikk beholde Grunnloven og kunne fortsette å utvikle seg som en selvstendig stat, med egne politiske institusjoner. En regner derfor at den moderne norske stats fødsel fant sted i 1814.

Se også Grunnlovas historie.

Updated: 20. juli 2017 — 12:59

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube