Homandberg Family

Genealogi

Vikingtiden

I vikingtiden ble folk fra Skandinavia kjent for sine ak­ti­vi­te­t­er i andre deler av verden. De gjorde seg be­mer­ket fra Volga i øst til Newfoundland i vest, fra Nord-Afrikas kyst i sør til Barentshavet i nord.

Vikingenes angrep på kirker og klostre ble livaktig skildret i årbøker og brev, og vikinghærenes plyndringer bidro til å endre de politiske forholdene i Eu­ropa. Fredeligere aktiviteter som handel, skatteinnkreving, bosetning og by­dannelse var imidlertid minst like viktige sider av den skandinaviske eks­pan­sjo­n­en. Havgående skip med seil var en forutsetning for de mange reisene, og skipene fraktet nye impulser og store verdier i form av sølv og slaver tilbake til Skandinavia.

Folk flest opplevde få endringer ved overgangen fra merovingertiden, men i løpet av vikingtiden endret samfunnet seg drastisk. Et resultat var at mange små hedenske høvdingdømmer ble samlet til det kristne kongedømmet Nor­ge. Dette Norge var mindre enn i dag, og Oslofjorden tilhørte da­ne­kon­g­ens rike i store deler av vikingtiden. Der ble Kaupang etablert om­kring år 800 som en av de første byene i Skandinavia.

Livet på gårdene forandret seg markant. Byggeskikken ble mer variert, og med innføringen av kristendommen sluttet gårdene å være gravplasser og viktige steder for religiøse ritualer.

Tidslinje

700-800

793 Angrepet på Lindisfarne . 8 juni 793 plyndret vikinger et kloster på øya Lindisfarne nordøst i England. Denne hendelsen blir regnet som starten på vikingtiden.

800-900

Utvandring til Orknøyene, Hebridene, Man, Færøyene og Island

840-årene-Dublin blir grunnlagt av norske vikinger (Nordisk kongedømme frem til 1171). Vikingene samler seg i en stor hær, og seiler over havet og erobrer land. Vikingene tok med seg treller hjem til Norge. Overtar landområder med bruk av makt, og tvinger lokalbefolkningen til å betale skatt.

890- Samlingen av riket

890- Ottar forteller Kong Alfred i England om sitt hjemland og sine ferder. Beretningene ble skrevet ned på gammelengelsk. Dette er en av de første og mest presise beskrivelsene av norske områder/norsk land

Mot slutten av 800-tallet ble Harald Hårfagre den første «norske» kongen. Hovedkvarter: Vestlandet. Blir også av historikere knyttet til flere andre plasser i landet, deriblandt Trøndelag og Vestfold.

Kaupang eller Skiringsal – by i nærheten av dagens Tønsberg, var viktigste norske handlesby. Likevel var det danske konger som hadde hovedkontroll i disse delene av landet.

900-1000

Lagting opprettes i Trøndelagsområde og på Vestlandet. Dette blir første steg mot et rettsysyem.

1000-tallet ->

Kristning av landet

1030 Slaget på Stiklestad, et av to slag som regnes som avslutningen på vikingtiden

1066 Slaget ved Stamford Bridge. Et felttog mot England, andre slag som regnes som avslutningen på vikingtiden

Updated: 20. juli 2017 — 12:46

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube